מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1450 - 23/01/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1450 23/01/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
עובדים זרים - שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי החל מינואר 2024 placeholder
ביום 8.1.2024 פורסמה ברשומות הודעת עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשפ"ד-2024, על ידי שר העבודה. בהתאם להודעה, החל מיום 1.1.2024 הסכום המרבי, שרשאי מעסיק לנכות משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד כהחזר הוצאות שהוציא המעסיק בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאו, לא יעלה על 138.96 ש"ח.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder עובדים זרים - שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים החל מינואר 2024
ביום 8.1.2024 פורסמה ברשומות הודעת עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשפ"ד-2024, על ידי שר העבודה. בהתאם להודעה, החל מיום 1.1.2024, עודכנו הסכומים המרביים שרשאי המעסיק לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות למגורים הולמים בהתאם לאזור המגורים.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת וקביעת תיאומים), התשפ"ד-2024 placeholder
ביום 12.11.2023 פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 , במסגרתו הוסף פרק שמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-,1961 בו נקבע מסלול פיצוי לעסקים קטנים ובינוניים להשתתפות בהוצאותיהם הקבועות ובחלק מהוצאות השכר שלהם, בשל נזקים שאירעו בתקופה שמיום 7.10.2023 ועד ליום 30.11.2023 (להלן - התקופה הקובעת"). בחוק נקבע גם כי שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, רשאי להאריך...
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל היעדרות עובד בשל מחלת בן זוג
מחולל זה מפרט את זכאותו של עובד להיעדר בשל מחלת בן זוגו ואת זכאותו לתשלום דמי מחלה עקב היעדרות זו.
למחולללחצו כאן
חוזרים
שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2024 placeholder
המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ובו עדכון השינויים בדיווח ותשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים ולסוגי מועסקים שונים החל מינואר 2024.
לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואולחצו כאן
placeholder תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון
ביום 21/1/24 פרסם הממונה על השכר במשרד האוצר חוזר לפיו יש לעדכן את תקרת השכר לעניין דמי חבר/ דמי טיפול ארגוני החל מיום 1.1.2024 מסכום של 20,179 ש"ח לחודש, לסכום של 21,311 ש"ח לחודש.
לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
גמישות בשעות העבודה לא תזכה בתשלום שעות נוספות מעבר למה שסוכם placeholder
נקבע כי עובד במשרה גמישה אשר בחר לעבוד בשעות שאינן שגרתיות, בשעות לילה מאוחרות, בשבתות ובחגים לא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות, מעבר למה שנקבע בחוזה העסקה, מאחר שהשעות בהן עבד, היו פרי בחירתו בלבד. שעות אלו לא נכפו עליו אלא היו על פי בחירתו. על כן תביעת העובד לתשלום עבור שעות לילה שעות שבת וחגים נדחתה.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד פזית לוילחצו כאן
placeholder מעסיק המפריש עובד בגיל פרישה צריך לקיים שימוע
העסקת עובד הסתיימה בהגיעו לגיל פרישה. העובד טען שפוטר תוך שהופלה לרעה על רקע גילו וללא הליך שימוע. המעסיקה טענה כי העובד לא פוטר מעבודתו, אלה שהעסקתו הסתיימה בנסיבות של פרישה לגמלאות. בית הדין פסק כי לא התקיימה אפליה על בסיס גיל. בית הדין קבע כי נפל פגם בהתנהלות המעסיקה בהליך סיום העסקה שהיה לא תקין. המעסיקה לא נקטה בהליך סיום העסקה מסודר וראוי- לא בוצע שימוע כנדרש, העובד לא קיבל זימון לשימוע, לא...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינותלחצו כאן
קביעת מיהו מעסיק, הרמת מסך ותשלום דמי הבראה בגני אירועים placeholder
עובד פלשתינאי שעבד בניקיון, באולם אירועים תבע את החברה ובעלי המניות וביקש להרים מסך כנגד בעלי המניות בגין אי תשלום זכויות סוציאליות. בית הדין שמע את העדויות וקבע כי החברה היא המעסיקה של העובד ולא בעלי המניות או קבלן הניקיון, מרבית תביעת העובד התקבלה אך לא היה מקום לבצע הרמת מסך כנגד בעלי המניות היות שלא הונחה תשתית ראייתית על שימוש לרעה במסך ההתאגדות.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!