תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הרמת מסך
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הרמת מסך
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 20 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
01/01/2021 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
אזורי ת"אסע *****-**-** תביעת עובד זר הובילה להרמת מסך ההתאגדות כלפי בעל מניות בחברה עובד זר, אשר עבד כשוטף כלים ברשת חברת ספגטים על 3 סניפיה בת"א, תבע את המעסיקות ואת מר ציון קקון שהנו בעלים יחיד של כל המעסיקות הנ"ל בגין אי תשלום שכר על שעות עבודה, צורת העסקה שכללה עבודה פיזית קשה לרוב כל ימות השבוע ובניגוד לחוק שעות ומנוחה וזאת ללא מתן זכויות נלוות מכוח חקיקת המגן. העובד התפטר בדין מפוטר בגין אי תשלום הזכויות הסוציאליות ואף עתר, בין היתר, להרמת מסך. ביה"ד הגיע למסקנה כי דוקטרינת הרמת מסך ההתאגדות יושמה בבתי הדין לעבודה לאור העקרונות המרחיבים שעוגנו בחוק החברות תוך הוספת עקרון תום הלב לאחריות מוגברת וחובת אמון מיוחדת ביחסי מעסיק עם עובדיו. במקרה זה העובד הוכיח כי לא הוחתם על חוזה עבודה ולא שולמו לו זכויות קוגנטיות כגון: דמי הבראה, שכר עבודה, גמול בגין שעות נוספות המחייבות בעולם העבודה. 3 המעסיקות לא התייצבו לדיון או שלחו נציג מטעמם וכן לא הגישו תצהירי עדות מטעמן. לפיכך, קבע ביה"ד כי העובד התפטר בדין מפוטר בעקבות אי מימוש זכויות סוציאליות והבעלים אשר פעל באופן רשלני כלפי עובדיו יצר מצב המצדיק הרמת מסך ההתאגדות וחיוב הבעלים בחובן של שאר המעסיקות כלפי העובד. נפסק לעובד תשלום בגין פיצויי פיטורים, גמול שעות נוספות, הפרשי פנסיה, פדיון חופשה, דמי הבראה ושכר עבודה שלא שולם בגין 40 שעות עבודה.
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
תחום: פסיקה
עמודים:20
אזורי ת"א
אזורי ב"שעב ****/** הרמת מסך - מתי תוטל אחריות אישית על בעלי מניות ומנהלים לתשלום זכויות עובדים בית הדין האזורי דחה תביעתו של עובד לשעבר בחברת בניה הנמצאת בפירוק, להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את מנהלי החברה ובעלי המניות בסכומים המגיעים לו לטענתו. החריג של הרמת מסך נועד למקרים מיוחדים בהם הפרדת האישיות המשפטית של החברה מובילה לתוצאה בלתי צודקת ובלתי ראויה. המבחן אשר מנחה את בתי הדין בהפעלת החריג של הרמת המסך הינו שימוש לרעה במסך ההתאגדות לטובת בעלי עניין השולטים בחברה. בית הדין קבע, כי משעשו הנתבעים מאמצים להבטחת זכויות העובדים, ולא הוכח כי התקשרותם עם הבנק נועדה להברחת נכסים ולקידום מניעים אישיים, אין מקום לייחס את העברת החברה לניהול הבנק לחובת הנתבעים. הכלל הוא כי כשלון עסקי כשלעצמו אינו מהווה עילה להרמת מסך, יש צורך בהוכחת נסיבות נוספות כגון עירוב נכסים או הברחתם. גם אי ביצוע הפרשות לפיצויי פיטורים כמתחייב מהסכם קיבוצי לבדו אינו מספיק בכדי להביא להרמת מסך ההתאגדות והטלת אחריות אישית (עב 1600/06 אהרון גלינסקי נ' א.צ. ברנוביץ ובניו בע"מ, מיום 18.6.2007).
תחום: פסיקה
עמודים:18
אזורי ב"ש
תחום: פסיקה
עמודים:11
אזורי ת"א
עליוןבגצ ***/** האיסור על פיטורי עובדת בתקופת טיפולי פוריות אינו חל במהלך טיפולים שאינם כרוכים בהיעדרות מהעבודה * סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 מגביל את כוחו של מעסיק לפטר עובד (או עובדת) הנזקקים לטיפולי פוריות ובשל כך נעדרים מעבודתם. האם פיטורי עובדת המקבלת טיפולי פוריות שאינם כרוכים בהיעדרות מן העבודה, אסורים על פי הסעיף? *נקבע: לכאורה, ניתן לטעון, וזו עמדת העותרת, כי פרשנות תכליתית של החוק מצדיקה לפרוש את ההגנה הקבועה בסעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים מפני פיטורין על היקף רחב יותר של מצבים, באופן שיאסור פיטורי עובד ועובדת העוברים טיפולי פוריות, בין אם נעדרו בשל כך מן העבודה ובין אם לאו. שיקולי המדיניות העומדים בבסיס גישה זו מעוגנים בעיקרם בחשש כי מעבידים "יקדימו רפואה למכה" ויפטרו עובד או עובדת שהחלו בטיפולי פוריות, גם אם לא נעדרו מן העבודה, משום שבעתיד עלולים הטיפולים להצדיק את היעדרותם או למשל משום אי רצונו של המעביד להמשיך להעסיק עובדת הצפויה להרות וללדת בעקבות הטיפולים, על כל הכרוך בכך מבחינת הזכויות המוקנות לה בחוק במהלך תקופות אלה. שיקולים אלה טעמם עמם אולם לשון סעיף 9(ה) אינה תומכת בפרשנות מרחיבה זו של איסור הפיטורין, ומקרא הסעיף מלמד כי האיסור כרוך ושלוב בימי ההיעדרות. התכלית שביסוד חקיקתו של סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים, לא הייתה אלא להבטיח כי עובדים העוברים טיפולי פוריות יוכלו לממש את זכותם להיעדר מן העבודה לצורך כך, בלא לחשוש שמא מימוש זכותם זו יגרור אחריו את פיטוריהם. על כן, המסקנה היא כי סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים אינו מתייחס לעובדים אשר טיפולי הפוריות שקיבלו לא מצריכים היעדרות מן העבודה. יצוין כי הרחבת יתר של תחומי הסעיף אף על עובדות אשר לא נעדרות מעבודתם לצורך טיפולי הפוריות עלולה בסופו של דבר לפגוע בקידום מעמדה של האישה העובדת בשוק העבודה שכן מעסיקים ירתעו מהעסקת נשים, ובמיוחד נשים בגילאי הפוריות*
תחום: פסיקה
עמודים:26
עליון
מציג 1 - 15 / מתוך 20 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!