מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ק הצג הכל
מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו, לרבות לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, העוסקת גם במתן שירותי כוח אדם.
קופת גמל המשמשת את המעביד ליצירת יעודה לפיצויי פיטורים.ההפרשה לקופה נעשית לפי הזכות לפיצויים של כל עובד, אך אינה נרשמת על שמו של העובד.
קופות גמל אשר נועדו לחסוך עבור העובד סכום כסף הוני, אשר ישולם לו באופן חד-פעמי לאחר הפסקת עבודתו, במקרים שונים.מדובר בקופות הוניות, וזאת בניגוד ל"קופות לקצבה", אשר מבצעות את התשלום באופן תקופתי.קופות אלה יכולות לפעול במסגרת גופים שונים, כגון: בנקים, חברות ביטוח, חברות ניהול עצמאיות ואף לצדם של מפעלים או מוסדות ציבור.
קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורים. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.
על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל, הכריז משרד הבריאות על המחלה קורונה(COVID 19) כמחלה מידבקת מסוכנת. לצורך מניעת התפשטות המחלה ושמירה על בריאות הציבור, הטילה הממשלה הגבלות משמעותיות, בין היתר על פתיחת מקומות עבודה וכן על התייצבות עובדים במקום עבודתם. ההגבלות לא אפשרו לקיים את שגרת העבודה הרגילה ולכן החל מחודש מרץ החל גל משמעותי של פיטורין או הוצאה לחופשה ללא תשלום במשק. בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),התש"ף- 2020 נקבעו הוראות להתמודדות עם הנגיף. בנוסף, משרד הבריאות פרסם מספר חוזרים והנחיות בהתאם לקצב התפתחות מחלת הקורונה, לפיהן על עובדים במקרים שונים להיכנס לבידוד ביתי.
חוק הגנת השכר קובע מהם הניכויים המותרים משכר העבודה. כמו כן, החוק קובע, כי מעביד רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצויי ההלנה סכום של חוב שחייב העובד למעביד או סכום שהמעביד חייב או זכאי לנכותו מפיצויי הפיטורים. לפי פסיקת בית הדין הארצי, על מנת שהמעביד יהיה רשאי לקזז חוב מפיצויי הפיטורים, נדרש שיהיה זה חוב שאינו שנוי במחלוקת.
החל מיום 1.7.2000 קוצר שבוע העבודה ל-43 שעות עבודה, עפ"י צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה אשר הוחל על כלל המשק. קיצור שבוע העבודה כאמור חל על כל העובדים והמעבידים במשק, למעט עובדים שלגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים ועל מעבידיהם, ועל עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם ועל מעבידיהם.
חוק הגנת השכר מתיר למעביד לנכות משכרו של העובד קנס משמעת שהוטל על העובד, ובלבד שקנס זה הוטל על העובד בהתאם להסכם קיבוצי או על-פי חיקוק. ישנם הסכמים קיבוציים אליהם צורף תקנון עבודה הקובע קנסות לעבירות משמעת אחדות, בהתאם לחומרת העבירות.
קצבת זקנה הינה הכנסה חודשית קבועה, המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לתושבי ישראל שהגיעו לגיל קצבת זקנה.על מנת להיות זכאים לקצבה זו, נדרש האזרח להשלים תקופת אכשרה של 60 חודשי ביטוח בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הקצבה; או 144 חודשי ביטוח; או 60 חודשי ביטוח בתנאי שמספר חודשי הביטוח אינו פחות ממספר חודשי הביטוח.יצוין, כי יש נשים הפטורות מתקופת אכשרה כגון, גרושה, אלמנה, עגונה, אישה לא נשואה שעלתה ארצה בגיל 55 ומעלה, אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח, עקרת בית, וכן אישה שקיבלה קצבת נכות 12 חודשים לפני גיל 60.
ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי המבטיח קצבת נכות לנכה, אשר מוגדר כתושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, תאונה או מום מלידה, אין לו כושר להשתכר כלל או במידה מועטה, והינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לקבלת הקצבה. כמו כן, במסגרת תוכניות פנסיה מקיפה ופנסיה תקציבית נכלל גם ביטוח נכות, המעניק פנסיית נכות לעובד שנעשה נכה. גם בתוכנית ביטוח מנהלים הכוללת תכנית לאובדן כוק עבודה נכלל ביטוח נכות. ניתן גם לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה באופן עצמאי.
תוכנית חיסכון המופעלת על-ידי הבנקים.החיסכון בקרן השתלמות נובע משני מקורות: ניכוי מהעובד והפרשת המעביד, שניהם נקבעים בהסכם העבודה שחל על העובד, ומחושבים באחוזים מסוימים משכרו של העובד המהווה בסיס לקרן השתלמות.השיעור הנפוץ הוא 2.5% ניכוי מהעובד, 7.5% הפרשת המעביד, אך בהסכמי שכר שונים מופיעים גם שיעורים אחרים.הניכוי משכרו של העובד אינו מעניק הטבות מס, אך הפרשת המעביד בגבולות התקרה אינה נחשבת כהכנסה של העובד
סוג של קופת גמל לקצבה, אשר מקנה לעמית החבר בה זכות לקבלת תשלומים תקופתיים לאחר הפסקת עבודתו במקרים שונים.קרנות הפנסיה, בחלקן הגדול, הוקמו על-ידי הסתדרות העובדים, ונועדו להבטיח לעמית החבר בה זכויות לקבלת קצבה בסכומים הקרובים במידה סבירה לרמת הכנסתו בתקופת עבודתו לאחר פרישתו מעבודתו.

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360