מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות מ הצג הכל
שיעורי המס המתאימים לרמות השכר השונות, כפי שמוגדרות בפקודת מס הכנסה (סעיף 121).מס ההכנסה בישראל הוא מס פרוגרסיבי.כלומר - ככל שעולה השכר – עולה גם שיעור המס שיש לשלם בגינו.
מומחה חוץ מוגדר בתקנות מס הכנסה כתושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית; הוא שוהה בישראל כדין; בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית; בעד עיסוקו בתחום מומחיותו שולמה לו הכנסה בסכום העולה על סכום שנקבע.מומחה חוץ זכאי להכרה בהוצאות אש"ל, שאינן מוכרות לעובד זר שאינו מומחה חוץ.
אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי
עובד זכאי להעדר עד 6 ימים בשנה, בגין מחלת בן זוגו על חשבון תקופת המחלה הצבורה  שלו. יראו את בן הזוג כחולה, אם חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחיצה, ניידות עצמית בבית).
עובד זכאי להעדר עד 6 ימים בשנה, בגין מחלת הורה שלו או של בן זוגו, אשר מלאו לו 65 שנה. היעדרות זו תחשב במניין ימי המחלה של העובד, ובלבד שבן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכֹח זכאותו לפי חוק זה. יראו את ההורה כחולה, אם חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית).
עובד זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת הילד (ילד - שלא מלאו לו 16 שנה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. העובד זכאי לעשות כן אם בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד.
חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו - בטלים הפיטורים. העובד זכאי לתגמולי מילואים עבור שירותו וקיימת אבחנה לעניין זה בין עובד חודשי לעובד שעתי. עובד חודשי זכאי לקבל את תגמול המילואים ממעבידו בלבד, ללא קשר לתקופת עבודתו, בעוד שעובד יומי זכאי לקבל את תגמול המילואים ממעבידו, או מהמוסד לביטוח לאומי – אם עבד פחות מ-75 ימים ברבע השנה שקדמה לשירות המילואים.
מיסוי שחל על תושבי ישראל בכל הקשור להכנסות והשקעות שלהם בחו"ל.
אין חובה מפורשת על פי חוק לתת מכתב פיטורים. עם זאת, המעביד מחויב לתת לעובדו הודעה מוקדמת בכתב, כמו כן עליו להמציא לעובד אישור על תקופת העסקתו.
הפסקה בעבודה בת שלושים ושש שעות רצופות שבהן נכלל יום המנוחה השבועית, שנקבע לכל עובד על-פי דתו.ליהודי יום המנוחה השבועית הוא שבת.חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר להעביד עובד במנוחה השבועית שלו, אלא אם ניתן לכך היתר של שר התעשייה, המסחר והתעסוקה.על העבדת נער במנוחה השבועית חל איסור מוחלט.בעבור עבודה במנוחה השבועית יש לשלם שכר גבוה מהשכר הרגיל ב-50% לפחות.
סעיף 4 לחוק מס ערך מוסף מחייב מעסיקים מסוימים במס שכר (כתחליף למע"מ בו חייב עוסק רגיל) בגין השכר ששילמו על פעילותם בישראל.שיעורו של מס שכר נקבע על-ידי שר האוצר באישור הכנסת, ולמעשה הוא משתנה בהתאם לשינויים במס ערך מוסף.מעביד שאושר בתור מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) חייב בתשלום מס שכר בשיעור של 8.5% מהמשכורת ששילם.מוסדות כספיים - בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וחברי הבורסה לניירות ערך, חייבים בתשלום מס שכר בשיעור של 15.5% מהמשכורת ששילמו.
"מסתנן" הנו מי שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים: 1. שוהה בישראל. 2. שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע. 3. נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952. 4. מחזיק ברישיון לפי סעיף 2(א)(2) או 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.
עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה של מעבידו, זכאי לפיצויי-פיטורים כאילו פוטר.
תוספת המעונות משולמת בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת.
תשלום המשולם ליולדת עבור השתתפות בהוצאות הראשונות בגין הלידה. זכאית למענק לידה יולדת שילדה בבית חולים או אושפזה בבית חולים מיד לאחר הלידה, והיא אחת מאלה: 1). תושבת ישראל, או אשת תושב ישראל (גם אם הלידה הייתה מחוץ לישראל); 2). אישה שעובדת בישראל, או שבן זוגה עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה, גם אם הם אינם תושבי ישראל (למעט תושבי האזור ושטחי האוטונומיה), ובלבד שהלידה הייתה בישראל. אם היולדת אינה בחיים, זכאי למענק הלידה בן זוגה או האפוטרופוס של היילוד. התביעה מוגשת למוסד לביטוח לאומי באמצעות בית החולים שבו הייתה הלידה. מענק הלידה משולם ליולדת בתוך חודש מיום הלידה ישירות לחשבון הבנק, שבו משולמת קצבת הילדים, ובלידה הראשונה – לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים.
מונח המופיע בפקודת מס הכנסה וכולל בתוכו פיצויי פיטורים, פיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו ומענק הסתגלות הניתנים לעובד בעקבות סיום עבודתו.פדיון חופשה, המשולם גם הוא בעקבות סיום העבודה, אינו נכלל בקטגוריה זו.
תשלום על-חשבון השכר שיגיע לעובד, לפני המועד הקבוע לתשלום השכר. מתן המקדמה לעובד מותנה בעמידתו בקריטריונים המשתנים ממעביד למעביד. המקדמה משולמת לעובד בהמחאה או באמצעות העברה לזכות חשבון הבנק שלו, והיא מנוכית ממשכורתו הקרובה של העובד. במפעלים מסוימים, בעיקר כאלה שמשלמים את המשכורת לקראת תום המועד החוקי לתשלום המשכורת ללא הלנת שכר, (כלומר לקראת התשעה בחודש), נהוג לתת מקדמה שיטתית לכל העובדים במועד מוקדם יותר.
התמורה המשולמת לעובד בגין עבודתו, לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו.
רכיב השכר הבסיסי במשכורתו של כל עובד. שכר היסוד משקף את הערך שמייחס מקום העבודה לתפקיד אותו ממלא העובד, והוא מוגדר בדרך-כלל בסכום נקוב למשרה מלאה. ניתן לקבוע את גובה שכר היסוד ישירות לעובד (בחוזה עבודה אישי), על-פי מאפייני התפקיד ומאפייני העובד, או לבצע קביעה זו בעקיפין באמצעות הגדרת שכר היסוד לדרגות הנהוגות במקום העבודה (בהתאם להסכמים קיבוציים), קביעת דרגות לכל תפקיד על-פי מאפייניו, והתאמת דרגה לעובד, על-פי מאפייני העובד. תשלומים רבים נגזרים משכר היסוד בשיטות מגוונות, ולפיכך לגובהו השפעה מכרעת על גובה השכר הכולל.
ארגונים רבים פועלים במשך כל שעות היממה, ולכן נדרשת בהם עבודה במשמרות שתאפשר פעילות זו. בארגונים אלה נובעת העבודה במשמרות מאופיו הרציף של השירות אותו הם מספקים. בארגונים אחרים, ובהם מפעלי תעשייה רבים, נובעת העבודה במשמרות מהרצון להגיע לניצול טוב יותר של ההשקעה בציוד ובמבנים באמצעות הפעלתם שעות רבות ביממה. החוק לא מקנה גמול מיוחד בגין עבודה במשמרות, עם זאת יש לבדוק האם קיימת חובה לתשלום מיוחד מכוח הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים אישיים או נוהג. בנוסף, בהתאם לפקודת מס הכנסה, ולתקנות הרלבנטיות, יותר זיכוי בסכום השווה ל- 15% מהמשכורת המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה ושלישית במפעל תעשייתי, אם נתקיימו כל התנאים המפורטים בפקודה ובתקנות. סכום הזיכוי לא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות.
לעובד שבאופן קבוע עובד פחות ממכסת העבודה למשרה מלאה, (ראה הגדרת משרה מלאה), מוגדר אחוז משרה קטן מ-100%, שפירושו עבודה במשרה חלקית. למצב זה שתי אפשרויות בסיסיות: כאשר העובד עובד מידי יום מספר שעות קטן מהמכסה הרגילה או כאשר העובד עובד בכל יום את מכסת השעות הרגילה, אך ישנם ימים שבהם אינו עובד כלל.
עבודה בהיקף שעות שבועי שנקבע במקום העבודה לכל העובדים או לעיסוק מסוים.בהסכמי עבודה שונים זכאית אם עובדת למספר שעות מופחת למשרה מלאה.
אדם בעל תפקיד בכיר בהיררכיה ארגונית, שבסמכותו לקבוע את מדיניות הארגון, או כאשר הוא מבצע את מדיניות הארגון או ההנהלה יש לו שיקול דעת עצמאי בקבלת החלטות וביצוע פעולות הנובעות מאותה מדיניות גם כשהן נעשות מחוץ למסגרת המדיניות הקבועה. נהנה מחופש פעולה ועצמאות בקבלת החלטות, בעל סמכות להאציל סמכויות, ליתן הוראות לעובדים אחרים ולפקח עליהם. בעל אחריות אישית כלפי ההנהלה על פעולות הכפופים לו, נחשף או שותף לסודות בארגון.
צורת התקשרות לביצוע עבודה, שבמסגרתה לא נקשרים יחסי עובד-מעביד בין הצדדים.משתתף חופשי תורם שעות מעטות בשבוע לביצוע משימה מוגדרת, כגון השתתפות בתוכנית רדיו או במופע בידור, או כתיבת טור בעיתון.השתלבותו של משתתף חופשי בפעילות של מקבל העבודה פחותה מזו של עובד, והוא חופשי יותר לקבוע את זמני עבודתו ואת תוכנה.לעתים מקבל המשתתף החופשי תמורה לפי כמות התוצרת שהוא מספק, ולא לפי הזמן שהשקיע.עיתונאי העובד כפרילנסר, למשל, מקבל תשלום בעד כל מאמר שהוא מספק.השתלבותו של משתתף חופשי בפעילות של מקבל העבודה גדולה מזו של עצמאי.
תקופה, בד"כ מוגבלת בזמן, בה עיקר עיסוקו של העובד הוא בלימוד העבודה. לרוב, ללא הפקת תועלת למעביד. נקבע בפסיקה, כי יש לשלם שכר המינימום בכל מקרה גם כאשר מדובר בהתלמדות בלבד.
עובד שסיים לימודים המכשירים למקצועו, ועובר תקופה של הכשרה מעשית במקצוע זה בפיקוחו ובהנחייתו של עובד ותיק.תקופת התמחות נדרשת מעובדים העוסקים ברפואה, פסיכולוגיה, עריכת דין, ראיית חשבון, ייעוץ מס ועוד, כתנאי לקבלת הסמכה לעסוק במקצועם.
אדם המסייע לפעולתו של גוף ציבורי, מבלי שיקבל שכר בעד הזמן שהוא מקדיש לכך.בין המתנדב לבין הגוף שבמסגרתו הוא פועל לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד (קיומם של יחסים כאלה מחייב תשלום שכר, בהתאם לחוק שכר מינימום).לעתים מקבל המתנדב החזר הוצאות בפועל.חוק הביטוח הלאומי מעניק למתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו גמלאות זהות לאלה הניתנות בעקבות פגיעה בעבודה.
המתנה המקובלת ביותר שנותן המעביד לעובדיו היא השי לחג.בנוסף מקובלות גם מתנות אחרות, כגון שי לרגל מאורע משפחתי משמח, שי לעובד ותיק, וכדומה.מתנה שנותן המעביד לעובד נחשבת להכנסת עבודה, וחייבת בהתאם במסים החלים על הכנסת עבודה.מתנה שנותן המעביד לעובדו לרגל מאורע משפחתי משמח אינה נחשבת להכנסת עבודה (ולכן פטורה ממס), בגבולות תקרה שנתית שנקבעה לעניין זה.

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360