חובת מעסיק לתשלום דמי מחלה מותנית בהמצאת אישור רפואי

עו"ד עמוס הלפרין

תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976 [להלן – "התקנות"] קובעות, כי חלה חובה על המעסיק לשלם לעובדו דמי מחלה במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שתעודת המחלה הוגשה לו לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור.

נקבע, כי אם לא הוגשה תעודת המחלה שבעה ימים לפני המועד האמור, ישולמו דמי המחלה במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה.

חובתו של המעסיק לתשלום דמי מחלה מותנית, אם כן, בהמצאת אישור רפואי ערוך בהתאם לתקנות.

לעניין זה נקבע, כי על עובד הפונה למעסיק לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, להמציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו, שבה מצוינים הפרטים הבאים(*):

1)   שם החולה ומספר זהותו;

2)   התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה; ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא היה מסוגל לעבודה;

3)   שם הרופא ומענו;

4)   תאריך הוצאת התעודה.

בהתאם לתקנות, תעודת המחלה, לגבי עובד החבר בקופת חולים, תהיה מאת קופת חולים או מאושרת מטעמה. אולם, אם מדובר בתעודת מחלה שלא מאת קופת חולים והתעורר ספק אצל המעסיק לגבי תוכנה, רשאי הוא להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות להזמנת המעביד ולהיבדק.

מכאן, שכאשר מדובר בתעודת מחלה מאת רופא של קופת חולים, לא רשאי המעסיק להעמיד את העובד לבדיקה מטעמו, ועליו לקבל את תוכנה ולשלם לעובד דמי מחלה.

לעומת זאת, כאשר מדובר בתעודת מחלה מרופא פרטי ולמעסיק ישנו ספק לגבי תוכנה, רשאי הוא לדרוש, כאמור, בדיקה מטעמו, ואם העובד יסרב לבדיקה, לא יחויב המעסיק בתשלום דמי מחלה.

(*) עד ליום 4.11.2015 נדרש כי תעודת המחלה תכלול את אבחון המחלה (תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשע"ה-2015).

הכותב – עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.