דף הבית > סיכום המצב המשפטי בשנת 2022- המקרים הבולטים בפסיקה ועדכוני חקיקה עיקריים

מאמר

סיכום המצב המשפטי בשנת 2022- המקרים הבולטים בפסיקה ועדכוני חקיקה עיקריים
תקציר

חקיקה חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 ביום 16.1.2019 פורסם ברשומות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט- 2019. החוק החדש עוסק בהיבטים השונים של המידע הפלילי, שהוא מידע מהמרשם הפלילי ומהמרשם המשטרתי הכולל פרטי הרישום הפלילי. מידע פלילי יהיה חסוי ויימסר רק על פי הוראות הקבועות בחוק. בנוסף, אדם לא ידרוש מידע פלילי מאדם אחר במישרין או בעקיפין וגם לא ידרוש הצהרה, תצהיר או שאלון בכתב בדבר מידע פלילי. כמו כן בהתאם לחוק המידע הפלילי, אדם לא חייב לגלות מידע פלילי על עצמו, היינו פרט רישום שהתיישן או שנמחק, תיק סגור או תיק שעוכבו בו ההליכים למי שאינו זכאי לקבל את המידע. זאת ועוד, מי שלא זכאי לקבל מידע פלילי מסוים או בכלל ע"פ דין, לא יביאו בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה על אותו אדם. הענישה לגבי מי שדרש במישרין או עקיפין מידע פלילי על אדם, דינו מאסר שנה. אם עשה זאת לשם העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו מאסר שנתיים. כמו כן, גוף, מעסיק או עוסק שהביא בחשבון מידע פלילי בין שיקוליו בקבלת החלטה שהוא אינו זכאי לקבלו או הביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע פלילי, דינו מאסר שנה. תחילתו של החוק הנו מיום 16.1.2022. חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"ב - 2021 במסגרת החוק תוקן חוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004 וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה -1995. התיקון העיקרי שבוצע הוא העלאת גיל הפרישה לנשים כך שהחל מיום 1.1.2022, גיל הפרישה לנשים יעלה באופן הדרגתי עד לגיל 65. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף- 2020 ביום 25.8.2020 פורסם ברשומות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2020. בהתאם לתיקון לחוק, מעסיק המעסיק למעלה מ- 518 עובדים, יהיה מחויב לערוך אחת לשנה, דוח פנימי על בסיס נתונים שאסף ובו יפורט השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. יצוין כי בהתאם לתיקון לחוק, מעסיק מחויב לערוך דוח פנימי ולפרסם דוח פומבי ראשון לא יאוחר מיום 1.6.2022, לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח. חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6), התשפ"ב - 2022 ביום 11.5.2022 פורסם ברשומות חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6), התשפ"ב -2022. ע"פ התיקון לחוק, עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה שנדרש לטיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, אף לאחר החלמתו, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי מחלה (100%) החל מהיום הראשון להיעדרו או מחלקו, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית ובכפוף לאישור רפואי מתאים. פסיקה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לצורך פיקוח על שעות עבודה ומנוחה של עובדים אינם אמצעים סבירים של פיקוח-   המעסיקה עוסקת בשירותי כוח אדם. העובדים עבדו במסגרת שעות שאינה קבועה, אופי העבודה כלל הגעה למקומות רבים ברחבי הארץ. במהלך יום העבודה העובדים שהו גם במקומות שאינם קשורים לעבודה כך שלא ניתן היה לאבחן בין השעות שהוקדשו לעבודה ובין אלה שהוקדשו לצרכים אחרים. המעסיקה פיטרה את העובדים בשל אי סדרים בהתנהלותם. העובדים הגישו תבי ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית