דף הבית > הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת

מאמר

הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת
תקציר

מטרת החוזר בתאריך 15/03/2021 נכנס לתוקפו חוק ביטוח לאומי (תקנה 224 והוראת שעה), התשפ"א-2021, (להלן "החוק"), מטרת החוזר להבהיר מתי חלה חובת תשלום דמי ביטוח על המעסיק בגין עובד בחופשה ללא תשלום ולהסביר את אופן חישוב דמי הביטוח שהמעסיק נדרש לשלם בהתאם לחוק, המצב לפני תיקון החוק וכיצד יש לנהוג לאחר תיקון החוק. כמו כן הבהרת הוראת שעה בגין פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה. תקופת קורונה הינה תקופה שמתחילה מחודש אפריל 2020 ועד אפריל 2021, כולל. בהתאם להוראות השעה, סעיף 371ב(ג) שר האוצר ראשי בצו להאריך את התקופה הקובעת, ואכן שר האוצר האריך את התקופה הקובעת עד 30 ביוני 2021. פתח דבר עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום בחודשיים הקלנדריים הראשונים מבוטח לכל ענפי הביטוח לרבות בענף אבטלה, למעט פגיעה בעבודה ופש"ר. חובת התשלום חלה על המעסיק ונקבעה בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971. להלן לשון התקנה: שיעור דמי הביטוח שישלם מעביד לגבי עובד בחופשה ללא תשלום (א)     עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום, לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי - חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח במועדי התשלום כאמור בסעיף 353 לחוק, בעד תקופה שלא תעלה על שני חדשים קלנדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור. (ב)     שיעור דמי הביטוח הוא כנקוב בפרטים 1 ,3 ,5 ,6 ,8 ,9 ו-10 של לוח י' לחוק, לפי ההכנסה המזערית שלפי פרט 1 של לוח י"א לחוק. (ג)      המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד, את דמי הביטוח ששילם כאמור. (ד)        הוראות סעיף 342(ג) לחוק לא יחולו לגבי מעביד, החייב בתשלום דמי הביטוח כאמור בתקנה 6(א) (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) לתשומת לבכם: ●              הוראות תקנות 10 ו-11 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח, תשל"א-1971 אינן רלוונטיות כאשר מדובר במי שנמצא בחל"ת. ●              גם אם העובד קיבל גמלת דמי אבטלה בתקופת החל"ת ונוכו ממנה דמי ביטוח בהתאם לחוק, עדיין קיימת למעסיק חובת תשלום דמי ביטוח בתקופת החל"ת בהתאם לתקנה 6. חובת המעסיק על פי תקנה 6 כאמור, המעסיק נדרש בתשלום דמי ביטוח לתקופה של עד שני חודשים קלנדריים ראשונים לכל ענפי הביטוח מלבד נפגעי עבודה ופ ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קורס דיני עבודה - כל עובד
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל עתיד - סטריפ למטה