דף הבית > חופשה שנתית - סקירה מקצועית

מאמר

חופשה שנתית - סקירה מקצועית
תקציר

מבוא זכותו של עובד לצאת לחופשה שנתית במהלך שנת העבודה היא זכות בסיסית ויסודית במשפט העבודה, והיא מעוגנת בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן: "החוק"). סעיף 6 לחוק קובע, כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה. עם זאת, החוק אינו קובע במפורש מי קובע או מסדיר את מועד החופשה. בפסיקה נקבע, כי כשם שמעסיק מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה של עובדיו כפוף להוראות החוק, כך יסדיר את מועדי החופשות של עובדיו כפוף למתן הודעה של 14 יום מראש לחופשה של שבעה ימים רצופים ומעלה, כאמור בסעיף 9(א)לחוק. עוד נקבע בפסיקה, כי לא ייתכן שכל עובד יקבע את מועדי חופשותיו כפי רצונו ויהרוס את סדרי העבודה במפעל. אף על פי כן, כבכל זכות או חובה יש להפעיל גם חובה זו באופן סביר, מתוך הבנה והתחשבות הדדיים, ובעת קביעת המועד לחופשה, על המעסיק להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד. עוד נקבע שהוצאתם של עובדים לחופשה ללא הודעה מוקדמת כנדרש בסעיף 9 לחוק, לא תיזקף על חשבון החופשה השנתית של העובדים [דבע לא/3-1 1. בראדון ישראל 2. בראדון דן נ' שמחה ג'רד, דינים ארצי לעבודה 1971 (1) 44, פדי ב (1) 121]. יצוין, כי בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק, רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית שהוא זכאי לה במועד שיבחר, ובלבד שהודיע על כך למעסיק לפחות 30 יום מראש. בנוסף, ביום 31.5.2010 פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010. על פי התיקון לחוק, נוסף על האמור בסעיף 6(ב) לחוק, יהיה העובד רשאי לבחור יום חופשה נוסף מתוך ימי החופשה השנתית שהוא זכאי לה באחד מהימים המנויים בתוספת. ברשימת הימים בתוספת נכללים בין היתר: ערבי חג, פורים, ל"ג בעומר, ערב חג המולד, ערב חג הפסחא, ערב חג הפסקת הצום (ערב עיד אלפיטר), ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא), יום האישה הבין-לאומי, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ירושלים, אחד במאי וראש השנה האזרחית. תוכן עניינים הזכאות לימי חופשה שנתית על פי חוק חישוב זכאות חופשה שנתית צבירת חופשה בתקופות היעדרות איסור צבירה חייב להיות מפורש חישוב ערך יום חופשה לעובד חודשי, שעתי ויומי רכיבי שכר הנכללים בפדיון חופשה מועד תשלום דמי חופשה תשלום דמי חופשה לאחר צמצום היקף משרה איסור פדיון ימי חופשה במהלך יחסי עבודה ימי היעדרות שאינם באים במניין חופשה תשלום ימי שמחה ואבל איסור חפיפה - חופשה שנתית והודעה מוקדמת השוואה בין דמי חופשה לפדיון חופשה התיישנות הזכאות לימי חופשה שנתית על פי חוק (*) החל מחודש ינואר 2017 ותק בשנים זכאות בימים זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) 6 ימים בשבוע 5 ימים בשבוע 5 – 1 16 14 12 6 18 16 14 7 21 18 15 8 22 19 16 9 23 20 17 10 24 21 18 11 25 22 19 12 26 23 20 13 27 24 20 14+ 28 24 20   יצוין, כי יש לבחון האם חל על המעסיק הסדר מיטיב המקנה לעובדים כמות ימי חופשה העולה על החוק (כגון הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג), וכן האם מדובר בעובדים שחלות עליהם תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), התשכ"ד-1963. בנוסף יצוין, כי נער עובד זכאי ל- 18 ימי חופשה (קלנדאריים) בעד ארבע השנים הראשונות לעבודתו. חישוב זכאות חופשה שנתית על פי סעיף 1 לחוק, הזכאות לחופשה שנתית מחושבת על בסיס צבירה שנתי, ונקבעת על פי מספר הימים שבהם עבד העובד באותה שנה. יודגש, כי לעניין צבירת החופשה, החוק אינו מבחין בין סוגי העובדים השונים. אם הקשר המשפטי בין העובד והמעסיק התקיים במשך כל שנת העבודה, והעובד עבד לפחות 200 ימי עבודה בפועל, הוא יהיה זכאי למלוא מכסת ימי החופשה כקבוע בחוק, על פי ותק העובד. עובד שעבד פחות מ-200 ימי עבודה בפועל, יהיה זכאי רק לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה על פי חוק, כיחס שבין מספר ימי העבודה בפועל ל-200, על פי הנוסחה הבאה:                                                 הזכאות המלאה x ימי עבודה בפועל                                                                                     200 אם הקשר המשפטי בין העובד והמעסיק התקיים רק בחלק משנת העבודה, נדרש העובד לעבוד 240 ימים בפועל כדי להיות זכאי למלוא מכסת ימי החופשה. עובד שעבד פחות מ-240 ימי עבודה בפועל, יהיה זכאי רק לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה בחוק, כיחס שבין מספר ימי העבודה ל-240, על פי הנוסחה הבאה:                                                 הזכאות המלאה x ימי עבודה בפועל                                                                                     240 יצוין, כי במניין 200 או 240 הימים, לפי העניין, יובאו בחשבון גם חלקי ימים. כלומר גם יום שבו עבד העובד שעה אחת בלבד ייחשב יום עבודה לעניין זה. לפיכך, עובד במשרה חלקית שניצל בפועל כמה ימי חופשה, מנכים לו מצבירת ימי החופשה את מספר הימים שניצל, ללא התחשבות במספר שעות עבודתו. צבירת חופשה בתקופות היעדרות ככלל, צבירת ימי חופשה מתבצעת רק על בסיס ימי עבודה בפועל. לפיכך, עובד בתקופות היעדרות (כגון חופשת לידה, תאונת עבודה, חופשה ללא תשלום וכו') לא יצבור זכאות לימי חופשה, וזכאותו לחופשה תיבדק באופן שנתי ותיקבע על פי הנוסחאות שלעיל. יודגש, כי בפסיקה נקבע, שימי מחלה בגינם מקבל העובד תשלום (כלומר, דמי מחלה)  צוברים זכוי ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית