אישור
כל עובד - גיל פרישה - סקירה מקצועית
דף הבית > גיל פרישה - סקירה מקצועית
גיל פרישה - סקירה מקצועית
תקציר
חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן – "החוק") אשר פורסם ברשומות ביום 18.1.2004, חוקק במטרה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל. גיל הפרישה "גיל פרישה" לפי סעיף 3 לחוק הוא גיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור,  גיל זה עומד על 67 לגבר וגיל 62 לאשה (להלן: "גיל הפרישה"). גיל פרישת חובה סעיף 4 לחוק קובע כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה (להלן: "גיל פרישת חובה"). יודגש, כי בפסיקה נקבע, שעצם הוצאת העובד לגמלאות בכפייה מהווה אפליה אסורה שעשויה להיות לה השלכות לא מבוטלות על רווחת העובד וזכויות היסוד שלו כגון: פגיעה בכבוד ובחופש העיסוק של האדם המבוגר. בצד זכותו של העובד לבקש להמשיך את העסקתו עומדת חובת המעסיק להפעיל שיקול דעת ראוי ופרטני במענה לבקשה זו. חובה זו של המעסיק נובעת מעקרון תום הלב וחובת ההגינות בה הוא חב בשילוב איסור ההפליה מחמת גיל (ע"ע 209/10 ליבי וינברגר ואח' נ' אוניברסיטת בר אילן, דינים ארצי לעבודה 2012 (146) 1358). גיל פרישה מוקדמת סעיף 5 לחוק קובע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה (להלן: "גיל פרישה מוקדמת"). גיל הפרישה – הוראות מעבר על אף האמור בהגדרת "גיל פרישה" ו"גיל פרישת חובה": גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942 במקום גיל הפרישה הקבוע בסעיף 3+ גיל פרישת חובה במקום הגיל הקבוע בסעיף 4 לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942:   חודש ושנת לידה גיל הזכאות (בשנים) עד מרס 1 ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית