אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
מה חדש? תפוח בדבש עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין,עו"ד דנה להב לקראת חגי תשרי, ריכזנו במאמר זה סוגיות הנוגעות לזכויות העובדים בתקופת החגים

סקירה מקצועית- הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו עו"ד עמוס הלפרין חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002 קובע כי מעסיק ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 - לא יאוחר משבעה ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה.

סקירה מקצועית - העסקת עובדים זרים עו"ד דנה להב הליך העסקת עובד זר בישראל הינו הליך דו-שלבי: בשלב הראשון, ובהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 אזרח זר המבקש לעבוד בישראל, חייב לקבל אשרת עבודה תואמת ממשרד הפנים. בשלב השני, לפי הוראות סעיף 1יג(א) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 מעסיק ישראלי המבקש להעסיק עובד זר, חייב לקבל היתר העסקה ממשרד הפנים. מאמר ...

אופן חישוב זכאות חופשה ודמי חופשה עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 קובע את זכאותם של עובדים לימי חופשה, לפי שנות ותק. החוק קובע את הזכאות בימים קלנדריים. משמע, הזכאות על פי החוק כוללת גם את ימי המנוחה השבועית. מאמר זה מפרט את אופן חישוב הזכאות לעובד וכן את אופן חישוב ערך יום חופשה.

חדשות לכל החדשות
דברי הסבר
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז-201604/12/2016

ביום 27.11.2016 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז- 2016 לפיו דמי הלידה יחושבו על פי חלוקת שכר העובדת ב- 3 החודשים הקלנדריים שקדמו ל- 1 בחודש שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון ב- 90 או על פי חלוקת שכר העובדת ב- 6 החודשים שקדמו ליום הקובע ב- 180 לפי הגבוה מבניהם.

דברי הסבר
עדכונים שייכנסו לתוקף בינואר 201701/12/2016

החל מינואר 2017 שכר המינימום במשק יעלה, מספר ימי החופשה לכל שנת עבודה ב-5 השנים הראשונות יעלה וכן תהיה עלייה בשיעורי ההפקדה לגמל לעובד.

חוזרים
קנס פלילי בסך של 25,000 ש"ח על חברת בנייה בגין עבירות בתחום הבטיחות01/12/2016

בעקבות חקירת מינהל הבטיחות והגשת כתב אישום, גזר בית הדין האזורי לעבודה על חברת הבנייה אפרידר יוזמה והשקעות בע"מ קנס פלילי בסך 25,000 ש"ח, לאחר שהרשיע אותה בביצוע עבירות פליליות בתחום הבטיחות.

דברי הסבר
טיוטת צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק)01/12/2016

ביום 22.11.2016 פרסם משרד הכלכלה והתעשייה הודעה בעניין פרסום טיוטת צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז-2016 לפיה מוצע להוסיף לחוק הוראות חיקוק הנוגעות לבטיחות בעבודה כך שבגין הפרה שלהן יהיה ניתן להטיל עיצומים כספיים לפי הוראות החוק האמור.

פסיקה
החובה להעביר תשלומים לקרן הפנסיה קמה לאחר חצי שנת עבודה כאשר העובד לא העביר למעסיקו אישור על היותו "מבוטח בביטוח פנסיוני"28/11/2016

העובד עבד אצל המעסיקה בניהול פרויקטים וביצוע עבודות בחברה. במועד תחילת עבודתו אצל המעסיקה היה העובד כבן 73. העובד תבע, בין היתר, פיצוי כספי בגין אי הפקדה לקרן פנסיה. לעניין חובת ההפקדה לפנסיה, בחן ביה"ד האם חלה על המעסיקה חובה להפקיד לקרן פנסיה. נקבע, כי לפי צו ההרחבה, חלה על המעסיק חובה להפקיד לפנסיה לכל העובדים, למעט חריגים. לענייננו רלוונטי החריג בסעיף 4(6) לצו, הקובע, כי אין חובה להפקיד הפקדות פנסיוניות עבור עובד "שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה", "קצבה" בסעיף זה למעט קצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי. נקבע, כי לא הוכח שבתקופת העבודה של העובד אצל המעסיקה, שולמה לעובד קצבה למעט קצבת הביטוח הלאומי. על פי עדות העובד צבור לזכותו סכום כלשהו בחסכון פנסיוני, אולם לא משתלמת לו קצבה. לאור העובדה, כי העובד אינו מקבל קצבה, הרי שעל פי לשון הצו חלה על המעסיק חובה להפקיד בעבורו לחסכון פנסיוני. כמו כן, בחן ביה"ד מאיזה מועד היה על המעסיק להעביר הפקדות אלה לטובת העובד. נקבע, כי על פי סעיף 6 ה לצו ההרחבה, המעסיק נדרש להעביר תשלומים 6 חודשים לאחר תחילת ההעסקה, אלא אם העובד התקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו. בענייננו, העובד לא העביר למעסיקה בשום שלב, גם לא במסגרת ההליך כאן, אישור על היותו "מבוטח בביטוח פנסיוני". לפיכך קבע ביה"ד, כי החובה להעביר תשלומים לקרן הפנסיה של העובד קמה רק לאחר חצי שנת עבודה.

חוזרים
חדש באתר! מנהל הבטיחות מציג מפעולותיו לקידום הבטיחות במקומות העבודה28/11/2016

ביום 24.11.2016 פרסם משרד הכלכלה הודעה לפיה יבוצעו פעולות אכיפה ופיקוח שוטפות במטרה למגר את תאונות העבודה ולצמצם היפגעות עובדים ותחלואה תעסוקתית.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 07/12/2016 לפרטים
והרשמה

קורס דיני עבודה מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 14/12/2016 לפרטים
והרשמה

יום עיון למזכירות בכירות ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים מלון קרלטון ת"א | 15/12/2016 לפרטים
והרשמה

Excel ביניים מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 19/12/2016 לפרטים
והרשמה

הוראות ניהול ספרים מלון קרלטון, ת"א | 22/12/2016 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.30 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4825.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד