אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
סוגיות בתשלום דמי הבראה עו"ד מיטל דולב-בלט מעסיקים רבים נוהגים לשלם דמי הבראה בחודשי הקיץ. הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובצו ההרחבה שהוצא לו. מאמר זה מרכז את העקרונות המנחים לתשלום דמי הבראה.

כל מה שצריך לדעת על העסקת נוער עו"ד מיטל דולב-בלט במהלך חופשת הקיץ, נערים ונערות (עד גיל 18) מצטרפים לשורות כוח העבודה. במקום שחוקי העבודה מתייחסים לעובד באשר הוא עובד, ולא קיימת התייחסות ספציפית לעבודת נוער, יחולו חוקי העבודה, החלים על כלל העובדים (כך למשל, בנוסף לשכר העבודה, בני הנוער זכאים להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה מכוח צו ההרחבה בדבר ...

חג השבועות - שעות העבודה בערב החג ותשלום עבור יום החג עו"ד הלית כהן-רזניצקי סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 קובע, כי ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל (מועדי ישראל) הינם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. לקראת חג השבועות, להלן תזכורת באשר לעיקר זכויות העובדים בחג.

סוגיות בהעסקת עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום העצמאות עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין יום העצמאות נקבע כ"חג" שהוא יום שבתון במסגרת חוק יום העצמאות התש"ט-1949. לפיכך, בשילוב עם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הנ"ל, יום העבודה ביום הזיכרון, שהוא ערב יום העצמאות, יהיה של 7 שעות. במידה ונקבע במסגרת של חוזה עבודה, הסכם קיבוצי/צו הרחבה או נוהג, יום עבודה שתחומו קצר יותר, יש לנהוג בהתאם.

חדשות לכל החדשות
חוזרים
דו"ח תאונות עבודה לשנים 2012-201624/07/2017

ביום 12.7.2017 פרסם משרד הכלכלה את דו"ח תאונות העבודה לשנים 2012-2016. דו"ח תאונות עבודה בישראל הוא פרי שיתוף פעולה בין מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה למינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי.

חוזרים
ועדת הכספים: העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לפחות עד פברואר 201824/07/2017

ביום 17.7.2017 פרסמה הכנסת הודעה לפיה נוכח היעדר הכרעה בעניין העלאת גיל הפרישה, ועדת הכספים דחתה את האפשרות להעלאת גיל הפרישה לנשים עד אמצע פברואר 2018.

חוזרים
תיקוני דוחות 102 בעקבות חקיקת "נטו משפחה"20/07/2017

ביום 17.7.2017 רשות המיסים בישראל פרסמה חוזר בעניין תיקוני דוחות 102, לפיו בעקבות חקיקת 'נטו משפחה' שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים, ישנם מעסיקים שיהיו זכאים להחזר בגין אותו חלק מהמס שניכו מהעובדים והעבירו לרשות.

פסיקה
שינוי בשיטת חישוב פדיון חופשה שנתית לעובד בתום העסקתו17/07/2017

בית הדין הארצי קבע, כי פיטורי עובד עקב חשד בגניבה מחייבים מתן זכות טיעון לעובד. עם זאת, במקרה דנן, העובד הודה בסדרת הגניבות ואף הורחק מהעסק. עריכת שימוע בכתב או דחיית השימוע למועד מאוחר יותר תוך הארכת יחסי העבודה עם עובד שהודה בגניבות, אינה מתחייבת במקרה שכזה. לפיכך, פסק בית הדין הארצי כי יש לבטל את חיוב המעסיק בתשלום לעובד בגין פיטורים שלא כדין עקב אי עריכת שימוע. נקודה חשובה נוספת שקבע בית הדין מתייחסת לשינוי אופן חישוב פדיון חופשה שנתית לעובד. בית הדין האזורי קבע בהתאם להלכה הפסוקה כי בעת סיום יחסי עבודה, עומדים לזכות העובד, לכל היותר, ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת. בית הדין הארצי פסק, כי חישוב הזכאות צריך שיתבצע בגין שנת העבודה השוטפת ושלוש השנים שקדמו לה, באופן שיש לקחת את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד בתקופה שלא התיישנה כאמור, ולהפחית ממנו את מספר הימים שנוצלו ע"י העובד כחופשה בתקופה זו.

פסיקה
התקבלה תביעת עובד זר שנשלח למתקן חולות לתשלום פיצויי פיטורים17/07/2017

העובד הועסק כעובד ניקיון במשך 4 שנים לערך עד אשר פקעה אשרת העבודה שלו והוא זומן ע"י המדינה לשימוע. בהמשך הועבר העובד למתקן חולות וכתוצאה מכך עזב את עבודתו. העובד תבע את המעסיקה בגין אי תשלום שעות נוספות וכן בגין מספר רכיבים נוספים. המעסיקה ביקשה לקזז את ההפסקות ששלומו לעובד וכן ביקשה לקזז את נקודות הזיכוי שנתנה לעובד ב"טעות". בית הדין קבע כי בשל הלכה פסוקה לפיה אין המעסיק רשאי לבטל הטבה שניתנה לעובד לפנים משורת הדין, לא ניתן לקזז את ההפסקות. כמו כן, אין המעסיקה יכולה לקזז סכומים ממשכורת העובד עקב נקודות זיכוי. העובד זכאי ליהנות מנקודות הזיכוי משום שכאשר המעסיקה גילתה כי פעלה בטעות לא ידעה את העובד אלא המשיכה לשלם לעובד את שכרו באותה השיטה ובעצם מחדלה אפשרה מצג שווא עליו הסתמך העובד לעניין הבנת שכרו. בנושא תשלום פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת נקבע כי קיים קשר בין הזימון לשימוע ע"י משרד הפנים לבין עזיבת העובד את עבודתו. הלכה מחייבת היא כי הפסקת עבודה בשל פקיעת תוקף אשרה של עובד זר, מזכה אותו בפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, העובד ידע על זימונו לשימוע ולמתקן חולות, מס' ימים בטרם עזב את המעסיקה אך לא הודיע על כך למעסיקה. אשר על כן, יש לקזז את דמי ההודעה המוקדמת מרכיבי התביעה שנפסקו לטובת העובד.

חוזרים
בית המשפט המחוזי דחה תובענה לאפשר ניוד נקודות זיכויי בגין ילדים בין האישה לגבר16/07/2017

ביום 9.7.2017 פרסמה רשות המיסים בישראל הודעה לפיה בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת רשות המסים ודחה תובענה לאפשר ניוד נקודות זיכויי בגין ילדים בין האישה לגבר.

חוזרים
הטבות במס להורים עם ילדים קטנים12/07/2017

ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מ-1.1.17, במסגרת תכנית 'נטו משפחה', נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה, הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים. ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאה בגידול הילדים.

פסיקה
מעסיק העוסק ב"עבודות פיגומים" לרבות בבידוד וציפוי צנרת תעשייתית, חל עליו צו ההרחבה בענף הבניין11/07/2017

עובד נפגע במסגרת העבודה, בעת פירוק גג אסבסט, עבר ניתוחים ואושרה לו נכות זמנית. לאחר שהסתיימה תקופת הנכות הזמנית העובד ביקש לחזור לעבודה. המעסיקה התנתה את קבלת העובד בהצגת אישור מרופא תעסוקתי, לפיו הוא כשיר לחזור. בתום ימי המחלה האישור הרפואי הוצג למעסיקה ובו נקבע כשירות לחזור לעבודה אך יש להימנע ממאמץ פיזי קשה. המעסיקה סירבה להחזיר את העובד ולכן ביקש העובד מכתב פיטורים ואת מלוא זכויותיו. המעסיקה התעלמה מפניות העובד והעובד תבע את זכויותיו כשהוא נשען על צו ההרחבה בענף הבניין. תחולת הצו הוכחשה בטענה כי המעסיקה עסקה בציפוי ובידוד ולא בבניה. בית הדין קבע, כי צו ההרחבה חל על הצדדים בהתאם להגדרות המצוינות בסיווג האחיד. נקבע כי העובד פוטר וזכאי לתשלום פיצויי הפיטורים, לא נעשה שימוע ועל כך נפסק פיצוי בגובה 2 משכורות אולם, העובד לא הופלה מכוח חוק שוויון הזדמנויות. נפסק לעובד גמול בגין ימי מחלה ושעות נוספות הואיל והמעסיקה לא הוכיחה כי פעלה בהתאם לחוק הגנת השכר.

פסיקה
נדחתה תביעה לתשלום דמי לידה של אשה שעבדה בעסק של בעלה11/07/2017

אישה שעבדה במאפיה שבבעלות בעלה תבעה את המוסד לביטוח לאומי לשם קבלת דמי לידה. ביטוח לאומי וכן בית הדין האזורי דחו את תביעתה מכיוון שלא הוכח, כי התקיימו "יחסי עובד מעביד" בין העובדת לבין המעסיק אלא דובר בהתנדבות לעזרה בעסק המשפחתי. גם ערעורה של האישה לבית הדין הארצי נדחה. בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי במקרה דנן, גם אם תתקבל גרסת האישה, כי עבדה במאפייה באופן סדיר בתקופה שקדמה ללידה, היא לא הוכיחה את הגרעין המהותי והבסיסי לקיומם של יחסי עבודה, דהיינו התקשרות לביצוע עבודה תמורת שכר הנגזר מהעבודה שבוצעה. האישה אכן עבדה במאפייה בהיקף כזה או אחר אך לא עשתה זאת במסגרת יחסי עבודה, אלא כשותפה של בעלה או כ"עזרה משפחתית" לעסקו.

פסיקה
נשלל תוקפו של כתב ויתור וסילוק אשר שלל זכויות מגן מעובד שחתם עליו11/07/2017

העובד הועסק כמנקה במשך שנה וחצי ע"י המעסיקה. העובד טען, כי פוטר לאלתר ע"י המעסיקה מאחר ודרש תוספת כספית עבור עבודה נוספת שנדרש לבצע. המעסיקה, מנגד, טענה כי העובד נטש את עבודתו ללא הודעה מוקדמת ואף אישר זאת בכתב ויתור. בית הדין קבע, כי העובד פוטר מעבודתו על אתר וללא שימוע, לאחר ששוכנע כי אין כל תיעוד בכתב על "הנטישה" של העובד את עבודתו. בנסיבות העניין נקבע, כי לא מדובר בכתב סילוק סטנדרטי הכולל רק ויתור על תביעות נוספות, אלא בטופס שהוכן מראש שבו מעבר לאמירה שאין לעובד תביעות נוספות, על העובד לאשר גם כי הוא התפטר ללא הודעה מוקדמת וכי המעסיק זכאי בנסיבות לקזז הודעה מוקדמת מהתשלום האחרון. התביעה התקבלה כמעט במלואה תוך חיוב המעסיקה בהחזר הודעה מוקדמת, פיצוי על אי מתן זכות שימוע, החזר ניכוי שבוצע לקרן השתלמות, החזר על אי ביצוע הפרשות לקרן השתלמות, החזר ניכויים על הוצאות נלוות, פיצוי על אי מתן שכר בימי מחלה.

 

חוזרים
עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית 'נטו משפחה'09/07/2017

ביום 3.7.2017 פרסמה רשות המיסים בישראל חוזר בעניין עדכון תיאום מס. בהתאם לחוזר, כתוצאה מהוראת שעה בעניין הגדלת נקודות זיכוי להורים, ייתכן כי מי שערך תיאום מס השנה, יצטרך לעדכן את תיאום המס שברשותו, כדי ליהנות מאותן נקודות זיכוי נוספות בגין ילדיו.

 

דברי הסבר
חוק עובדים זרים (תיקון מס' 20), התשע"ז- 201709/07/2017

ביום 3.7.2017 פורסם ברשומות חוק עובדים זרים (תיקון מס' 20), התשע"ז- 2017 העוסק בתנאים למתן היתר למעסיק להעסקת עובדים זרים וכן במקרים לפיהם יבוטל היתר קיים.

 

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הוראות ניהול ספרים מלון קרלטון, ת"א | 27/07/2017 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 31/07/2017 לפרטים
והרשמה

קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 23/08/2017 לפרטים
והרשמה

Excel ביניים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 11/09/2017 לפרטים
והרשמה

EXCEL מתקדם מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 23/10/2017 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

מדד מחירים 100.00 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 424.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד