אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בחג פורים עו"ד הלית כהן-רזניצקי התחפושות ואוזני ההמן כבר בחנויות אך עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה יהיה רשאי לקחת יום חופשה בפורים, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי שתענית אסתר, פורים או שושן פורים יהיו עבורו יום עבודה רגיל.

דמי מחלה - סקירה מקצועית עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 הוא החוק העיקרי שמסדיר את זכויות העובדים בעת היעדרותם מהעבודה בשל מחלה. בחוק נקבע כי כאשר עובד נעדר מעבודתו בשל אי-כושר לבצע את העבודה עקב מצב בריאות לקוי - הנקבע על פי ממצאים רפואיים - יהיה זכאי לתשלום ממעסיקו בשל ימי היעדרות אלה. מטרת החוק הנה לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו בזמן מחלת העו...

סקירה מקצועית - העסקת עובדים זרים עו"ד דנה להב הליך העסקת עובד זר בישראל הינו הליך דו-שלבי: בשלב הראשון, ובהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 אזרח זר המבקש לעבוד בישראל, חייב לקבל אשרת עבודה תואמת ממשרד הפנים. בשלב השני, לפי הוראות סעיף 1יג(א) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 מעסיק ישראלי המבקש להעסיק עובד זר, חייב לקבל היתר העסקה ממשרד הפנים. מאמר ...

אופן חישוב זכאות חופשה ודמי חופשה עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן: "החוק") קובע את זכאותם של עובדים לימי חופשה, לפי שנות ותק. החוק קובע את הזכאות בימים קלנדרים. משמע, הזכאות על פי החוק כוללת גם את ימי המנוחה השבועית. דהיינו - אם על פי חוק זכאי עובד ל-16 ימי חופשה בשנה בוותק של 1-5 שנים (ברוטו), אזי הכוונה היא ל-14 ימי חופשה בפועל (נטו...

חדשות לכל החדשות
דברי הסבר
עובדים זרים - שיעור הניכוי מהשכר בעד מגורים הולמים החל מינואר 201723/02/2017

ביום 22.2.2017 פורסמה ברשומות הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשע"ז-2017, לפיה החל מיום 1.1.2017, עודכנו הסכומים המרביים שרשאי המעסיק לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות למגורים הולמים בהתאם לאזור המגורים.

דברי הסבר
עובדים זרים - שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי החל מינואר 201723/02/2017

ביום 22.2.2017 פורסמה ברשומות הודעת עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשע"ז-2017, לפיה החל מיום 1.1.2017 הסכום המרבי, שרשאי מעסיק לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעסיק בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן, לא יעלה על 123.24 ש"ח (במקום 124.73 ש"ח).

פסיקה
שעות לילה בהן לא מתבצעת עבודה אינן מחייבות בתשלום שכר מינימום20/02/2017

העובד עבד כמדריך שיקומי במעונות לנכי צה"ל. המעסיק זכה במכרז של משרד הביטחון וקיבל סבסוד לתפעול המעונות. כחלק ממתכונת העסקה נדרש העובד לשהות במעון גם במשמרות לילה. לאחר כ- 13 שנות עבודה, צומצמה עבודתו של העובד. העובד פנה בכתב למעסיק ודרש לחזור להיקף משרה מלאה שאם לא כן, יתפטר בשל הרעה מוחשית בתנאים. פניית העובד לא נענתה ולכן העובד התפטר. המחלוקת בין הצדדים היתה האם זכאי העובד להפרשי שכר בגין עבודה בשעות הלילה. בנוסף, נתבע תשלום הפרשי פיצויי פיטורים בעקבות תחשיב המתבסס רק על 12 חודשי העסקה אחרונים ובהתעלם בהיקף משרה מלאה בשנים קודמות. לעניין תשלום הפרשי שכר על משמרות לילה, נקבע כי העובד קיבל שכר מלא עבור שעות עבודתו וכן עבור שעות לינה ולכן אינו זכאי לתשלום נוסף. לעניין תשלום פיצויי פיטורים, נקבע כי שולם לעובד פיצויי פיטורים חלקיים היות ושעות השהות בלילה לא נלקחו בחשבון. כמו כן התעלם המעסיק מהשנים הראשונות בהן עבד העובד משרה מלאה והתייחס רק לתקופה של ירידה בהיקף משרה. מכאן, ביה"ד קבע כי אין בכך כדי להפחית מהיקף המשרה המלא של העובד ולכן זכאי העובד להפרשי השלמה של פיצויי הפיטורים.

 

פסיקה
: פסיקת פיצויים לדוגמא על סך 40 אלף ש"ח בגין פגמים בתלושי שכר20/02/2017

עובדת שעבדה כשנתיים בחנות למכירת דברי קוסמטיקה פוטרה מעבודתה ללא מתן הודעה מוקדמת בחודש השישי להריונה. העובדת הגישה ערעור לבית הדין הארצי על גובה הסכומים שנפסקו לזכותה בגין אי עריכת שימוע, עגמת נפש ונזק בלתי ממוני ועוד. כמו כן, טענה העובדת, כי היה מקום לציין בפסק הדין כי רכיבים מסוימים יחושבו בערכי נטו. בית הדין הארצי פסק לעובדת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים משמעותיים בשיעור של 100% מסכום פיצויי הפיטורים. וכן בעניין תלושי השכר של העובדת נקבע, כי בשל חומרת ההפרה שהביאה אי התקינות של התלושים שנמסרו לעובדת (אשר נקבו בשכר שאין לו קשר לשכר ששולם בפועל), הפגיעה המידית בעובדת בעת מתן התלושים והפגיעה המסתברת בעת מימוש זכויותיה על פי חוק הביטוח הלאומי הועמד סכום הפיצוי לדוגמא על סך של 40,000 ₪ נכון ליום מתן פסק הדין של בית הדין האזורי. זאת ועוד, בפסק הדין של בית הדין הארצי נקבע, כי לא היה מקום להתערב בפיצוי בגין אי עריכת שימוע וכן בפיצוי שנפסק לעובדת בגין עגמת הנפש והנזק הבלתי ממוני שנגרם לעובדת עקב פיטוריה.

חוזרים
ביה"ד קבע: העוזרים המשפטיים ייהנו לראשונה מתשלום על שעות נוספות19/02/2017

באופן תקדימי, בית הדין האזורי לעבודה בת"א קבע כי מאות העוזרים המשפטיים במערכת המשפט זכאים מעתה ובאופן רטרואקטיבי לתשלום על שעות נוספות.

דברי הסבר
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי החוק להגברת האכיפה19/02/2017

ביום 16.2.2017 פורסמה ברשומות הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011. במסגרת ההודעה עודכנו הסכומים של העיצומים בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 בהתאמה להפרה שבוצעה.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
עושים לכם סדר בחוק ההסדרים מלון קרלטון, תל-אביב | 28/02/2017 לפרטים
והרשמה

יום עיון פנסיוני - עוסק בתכנון פרישה? מלון קרלטון, ,תל-אביב | 07/03/2017 לפרטים
והרשמה

נשים בעבודה מלון קרלטון, ת"א | 20/03/2017 לפרטים
והרשמה

Power Point כלים מתקדמים מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 21/03/2017 לפרטים
והרשמה

Excel ביניים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 22/03/2017 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.80 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד