עובד בן 68 מקבל שכר מינימום ובנוסף מקבל פנסיה ממקום עבודה קודם בסך של 6,000 ש"ח לחודש. העובד הינו ללא תלויים. האם קבלת הפנסיה תפגע בקצבת הזקנה המשתלמת לו מאת הביטוח הלאומי?

מומחי "כל עובד" משיבים :

הגיל לקצבת זקנה

בהתאם לסעיף 245 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה - 1995, הגיל המוחלט לקבלת קצבת זקנה הוא 70 לגבר ולאשה(1). ואולם, אם הכנסתו של מבוטח אינה עולה על הכנסה מירבית שנקבעה( 57% מהשכר הממוצע במשק ללא תלויים), יהיה זכאי לקצבת זקנה בגיל 67 לגבר וגיל 64 לאשה(1).

 

דינה של קצבת זקנה כאשר הכנסת המבוטח עולה על "ההכנסה המירבית"

אם עלתה ההכנסה של מבוטח בגיל 67-70(1), או של מבוטחת בגיל 64-70(1), על ההכנסה המירבית, קצבת הזקנה, אשר יהיו זכאים לה, תהא קצבה מוקטנת.

במקרה שכזה, יש למבוטח אפשרות לקבל קצבה מוקטנת או לדחות את קבלת קצבת הזקנה לגיל 70 (1).

דחיית הקצבה תזכה את המבוטח בתוספת בשיעור של 5% לכל שנת דחייה עד למקסימום של 25%(2).

 

האם פנסיה נכללת בחישוב הכנסה של המבוטח?

לענייננו, נשאלת השאלה, האם פנסיה תחשב כהכנסה לצורך קביעת "ההכנסה המירבית" לעניין זה. סעיף 245(ג) לחוק מגדיר "הכנסה" כהכנסה למעט הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחו"ל.

משמע, פנסיה או קצבה כאמור, לא תובא בחשבון לצורך חישוב ההכנסה המירבית לעניין הזכות לקבלת הקצבה. במקרה שלפנינו, נכון ליוני 2007, שכר המינימום נמוך מן ההכנסה המירבית, וכיוון שאין מביאים בחשבון את הפנסיה, הכנסתו של העובד לא עולה על ההכנסה המירבית, וקצבת הזקנה, לה הוא זכאי מן הביטוח הלאומי, לא תפגע.

 

 

1    החל ב- 1 ליולי 2004 השתנה הגיל המזכה בקצבת זקנה, בעקבות חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004. בהתאם לחוק יעלה גיל הפרישה בהדרגה עד שיתייצב על 67 לגבר ו-64 לאישה (הגיל המותנה). הגיל המוחלט (זכאות לקצבת זקנה ללא מבחן הכנסות) לגבי נשים יעלה בהדרגה ל-70. לטבלאות המפרטות את גיל הפרישה לנשים ולגברים בהתאם לתאריך הלידה – לחץ כאן

2    החל מיום 1.7.2004, במסגרת חוק גיל פרישה, בוטלה ההגבלה של 25% על תוספת דחיית קצבה.

 

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.