דף הבית > הנדון: עדכון הנחיות בדבר היעדרות מהעבודה בשל בידוד לעובדים במגזר הציבורי

מאמר

הנדון: עדכון הנחיות בדבר היעדרות מהעבודה בשל בידוד לעובדים במגזר הציבורי
תקציר

סימוכין: חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה הע-כללי הוראות 2020-1-50 מיום 25.11.2020 1.      רקע ביום 05.08.2021 פורסם ברשומות תיקון לחוק הבידוד - חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 6), התשפ"א-2021 (להלן: "תיקון לחוק הבידוד" או "התיקון לחוק").  התיקון לחוק הבידוד מקצר את תקופת הזכאות לדמי בידוד, מסדיר רטרואקטיבית את אופן התשלום להורה מחוסן שנעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות), התש"ף – 2020 (להלן: "צו בידוד בית"), מפחית את דמי הבידוד לעובד שלא התחסן שנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד, והכל כמפורט בתיקון לחוק. בהנחיות אלו מפורטים עיקרי השינויים הקבועים בתיקון לחוק הבידוד. הנחיות אלו באות בנוסף לחוזר שבסימוכין, חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה הע-כללי הוראות 2020-1-50 בעניין "הנחיות בדבר היעדרות מהעבודה בשל בידוד לעובדים במגזר הציבורי" מיום 25.11.2020. מטרת חוזר זה להנגיש את הוראות התיקון לחוק הבידוד למעסיקים במגזר הציבורי. כמו כן, חוזר זה מעדכן את ההנחיות בדבר היעדרות מהעבודה בשל בידוד לעובדים במגזר הציבורי. יובהר כי אין בחוזר זה כדי להוות תחליף לעיון בהוראות התיקון לחוק. 2.      הגדרות "התקופה המזערית לבידוד" – תקופה שתחילתה ביום שנודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים לגבי העובד או ילדו, לפי העניין, חובת הבידוד; "עובד השוהה בבידוד מזכה" – עובד השוהה בבידוד וטרם חלפה לגביו התקופה המזערית לבידוד, אשר מתקיים בו אחד מאלה: (1)     העובד קיבל מנת חיסון ראשונה והמציא אישור למעסיקו, ועד לתום תקופת הבידוד טרם היה למחלים; (2)     העובד מחלים (לרבות מחוסן) והמציא למעסיקו אישור על כך, והוא חייב בבידוד לפי צו בידוד בית; (3)     העובד מסר למעסיק אישור רפואי שניתן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לפיו יש לגביו מניעה רפואית להתחסן, או שלא קיימת לגבי הציבור שהוא נמנה עליו המלצה של משרד הבריאות להתחסן; (4)     העובד קטין; (5)     העובד שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו, ומתקיימים לגביו כל אלה: א.      ילדו של העובד אינו חוזר מחו"ל או חולה; ב.      העובד נעדר מעבודתו מאחר שהוא שוהה בבידוד בשל חובת הבידוד של ילדו; ג.       העובד מסר למשרד הבריאות דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיק ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קורס דיני עבודה - כל עובד
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל עתיד - סטריפ למטה