דף הבית > סקירה מקצועית – דמי בידוד

מאמר

סקירה מקצועית – דמי בידוד
תקציר

בעקבות מגיפת הקורונה שפקדה את מדינת ישראל ואת העולם כולו, ובעקבות פסיקת בג"צ בעניין 1633/20, סל שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל, מיום 27.7.20, שבו נקבע כי בידוד שהעובד חייב בו מכח צו בריאות העם אינו מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה, נחקק חוק תכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א- 2020 (להלן: "החוק"). מטרת החוק הנה לתת פתרון כלכלי לחובה שחלה על עובדים להיכנס לבידוד או לשמור על ילדם שאינם מסוגלים לשהות בבידוד בכוחות עצמם וזקוקים לטיפול והשגחה, כאשר מתקיימים בהם התנאים היוצרים סיכון אפידמיולוגי להדבקה בנגיף הקורונה וכדי לקטוע את שרשרת ההדבקה ולמנוע את המשך הפצת הנגיף. כאמור, החוק מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד (כמשמעותו בצו בידוד בית) וכן מסדיר את היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום זה. החוק יחול עד ליום 31.5.2022 (*). להלן נפרט את עיקרי ההגדרות המופיעות בחוק. "עובד בבידוד מזכה" – עובד השוהה בבידוד שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן: 1.    הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו 30 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון האמורה. 2.    הוא קיבל שתי מנות חיסון ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה. 3.    הוא קיבל את כל מנות החיסון הנדרשות לקבלת תעודת מחוסן תקפה כמשמעותה בצו בידוד בית, אך טרם חלף פרק הזמן הנדרש לקבל תעודה כאמור. 4.    הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך והוא חייב בבידוד. 5.    רופא קבע שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן או אין המלצה של משרד הבריאות להתחסן לגבי הציבור שהוא נמנה עימו והוא המציא על כך אישור רפואי. 6.    הוא קטין 7.    העובד הינו "הורה מלווה" "עובד שהוא הורה מלווה" – עובד שמתקיימים בו כל אלה: 1.      הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד. 2.      לא חלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית, והוא המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים. 3.      ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה. 4.      הוא מסר הצהרה למעסיקו לפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה: א.      ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה. ב.      ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה. ג.       ההורה האח ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית