דף הבית > הנדון: הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי גופים ציבוריים במתכונת חירום - תקופה שניה (לאחר הפסח) 19.4.2020-30.4.2020

מאמר

הנדון: הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי גופים ציבוריים במתכונת חירום - תקופה שניה (לאחר הפסח) 19.4.2020-30.4.2020
תקציר

סימוכין: מכתבי הממונה על השכר לגופים הציבוריים מתאריכים 15.03.2020,  22.03.2020, ו- 23.03.2020 מכתב הממונה על השכר ומנהל רשות החברות מיום 15.03.2020 חוזר הממונה על השכר הע 2020-1-14, מיום 22.03.2020 חוזר הממונה על השכר, הע 2020-1-16, מיום 29.03.2020. חוזר הממונה על השכר, הע 2020-1-17 מיום 01.04.2020 חוזר הממונה על השכר, הע 2020-1-19 מיום 18.04.2020   א.     רקע (1)    ביום 17.4.2020 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים החדשה (להלן: "ההסכם הקיבוצי לתקופת החירום השנייה"), לפיו בתקופה שמיום 19.4.2020 ועד יום 30.4.2020 (להלן: "תקופת החירום השנייה"), עובד אשר לא נכלל ברשימת העובדים החיוניים בתקופת החירום השנייה, ישהה בחופשה, כפי שפורט בהסכם הקיבוצי לתקופת החירום השנייה. (2)    ביום 19.4.2020 תוקנו תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 (להלן: "תקנות ההגבלה לתקופה השנייה"), תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס 2), התש"ף-2020 (להלן: "תקנות ההרחבה לתקופה השניה"), וכן התקבל על ידי הממשלה תיקון להחלטת ממשלה מס' 4910 מיום 20.3.2020, במטרה לאפשר למשרדי הממשלה ולמגזר הציבורי להיערך להמשך פעילותם עד לסוף חודש אפריל 2020 (להלן, החלטת ממשלה מספר 4910 אשר התקבלה ביום 20.03.2020, החלטת ממשלה מספר 4927 אשר התקבלה ביום 25.03.2020, החלטת ממשלה מספר 4947 אשר התקבלה ביום 31.03.2020, והתיקון להחלטת הממשלה האמור מיום 19.04.2020, הכל ביחד: "החלטת הממשלה"). (3)    לאור האמור, ועל מנת לאפשר המשך תפקוד הגופים הציבוריים במתכונת חירום בתקופת החירום השנייה, ולאפשר אספקת שירותים חיוניים לציבור או המשך רציפות תפקודית ופעילות ליבה במצבת כוח אדם מצומצמת בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי לתקופת החירום השנייה, להלן עדכון הנחיות הממונה על השכר אשר בסמך (להלן: "ההנחיות"). ב.     תוקף תוקף הנחיות אלה ממועד פרסומן ועד ליום 30.4.2020 (להלן: "תקופת החירום השנייה"). ג.     עובדים חיוניים בתקופת החירום השנייה (1)    בהתאם להחלטת הממשלה, מנהל גוף יהיה רשאי להחליף, באופן חד-פעמי, עובדים מתוך רשימת העובדים החיוניים בעובדים שאינם כלולים ברשימת העובדים החיוניים, בשיעור שלא יעלה על 25% ממספר העובדים ברשימת העובדים החיוניים, וזאת עד ליום 20 באפריל 2020. החלפת העובדים כאמור תיכנס לתוקף ממועד החלפת העובדים ברשימה    כאמור במכתב זה. יובהר כי אין באמור כדי לאפשר את הגדלת מספר העובדים ברשימת העובדים החיוניים. (2)    לאור זאת, ובהמשך לרשימת העובדים החיוניים שאושרה לגבי תקופת החירום הראשונה אשר הוארכה, דהיינו מיום 22.3.2020 עד יום 18.4.2020 (להלן: "רשימת העובדים החיוניים הקיימת"), מנהל גוף יעביר לאישור הממונה, כהגדרתו בהחלטת הממשלה, רשימת עובדים מעודכנת, שלגביה יאשר מנהל הגוף בכתב שעבודת כל אחד מהעובדים המנויים בה חיונית לטובת הסיוע הישיר של הגוף להתמודדות עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה המצויות בתחומי אחריותו של הגוף בטווח הזמן המידי, או לצורך שימור הרציפות התפקודית ושירותי הליבה של הגוף בטווח הזמן המידי (להלן: "רשימת העובדים החיוניים החדשה"). שיעור או מספר העובדים לרבות מועסקים חיצוניים, המנויים ברשימת העובדים החיוניים החדשה, מתוך מצבת העובדים בגוף לרבות מועסקים חיצוניים, לא יעלה על השיעורים או המספרים הקבועים בתקנה 2 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקו ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כנס המיסים השנתי
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית