דף הבית > חוק שעות עבודה ומנוחה - סקירה משפטית

מאמר

חוק שעות עבודה ומנוחה - סקירה משפטית
תקציר

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א -1951 (להלן: "החוק"), נחקק כדי להסדיר את זכויות העובדים באשר לשעות העבודה, שעות נוספות ומנוחה שבועית. בכך, משיג החוק מטרה כפולה: מחד, הגנה על ציבור העובדים מפני ניצול יתר של המעסיקים, בחוק מגן, שאין העובד רשאי לוותר על הזכויות המוקנות מכוחו; ומאידך, עידוד העסקת עובדים נוספים, ע"י יצירת תמריץ שלילי להעסקת עובדים מעבר למשרה אחת ובשעות המנוחה השבועית. החוק קובע את מספר שעות העבודה המרבי המותר בנסיבות שונות, ואת ההסדרים הנוגעים למנוחה שבועית, ומטיל חובה לקבלת היתרים לעבודה ביום המנוחה ובשעות נוספות. כמו כן החוק קובע את שיעור התוספות שישולמו לעובדים המועסקים בשעות נוספות וביום המנוחה. חשוב לציין כי החוק אינו בא לגרוע מזכויותיו של עובד לפי הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג, ככל שהזכויות הללו מיטיבות ביחס לאמור בחוק. תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה - סעיף 30 לחוק ככלל, החוק חל על כל העובדים בתחומי מדינת ישראל, למעט עובדים שהוצאו מתחולת החוק על פי סעיף 30 : 1.   שוטרים במשטרת ישראל וכל מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר. 2.   עובדי מדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה, גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות. 3.   יורדי ים ועובדי דיג. 4.   אנשי צוות אוויר. 5.   עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי. 6.   עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם. הוצאת עובד שאינו נמנה ברשימה הנ"ל מתחולת החוק אינה חוקית, ותנאי כאמור בחוזה הנו בטל, הואיל ומדובר בחוק מגן אשר לא ניתן להתנות עליו, גם בהסכם. ברשימת סוגי העובדים המוצאים מגדרו של החוק ניתן להבחין בשתי קטגוריות: הראשונה מונה ארבעה סוגי עובדים על פי מקצועות או מקומות עבודה מוגדרים, כך שבעצם השתייכות העובדים לעבודות אלה, הם מוצאים מתחולת החוק. השנייה מורכבת משני סוגים של עובדים, המובחנים מעובדים אחרים (ללא הבחנה על פי מקצוע או מקום העבודה), בכך שהם ממלאים תפקיד הדורש אמון אישי רב, או עובדים בתנאי עבודה שאינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם. בניגוד לקטגוריה הראשונה, שאותה הגדיר המחוקק באופן ברור, המחוקק לא הגדיר מהו "אמון אישי מיוחד", אילו הם התפקידים הדורשים מידת אמון כזאת, או מהם תנאי עבודה שאינם מאפשרים פיקוח. לפיכך, ההכרעה בסוגיה תלויה בעובדות של כל מקרה לגופו ובנסיבותיו. סוגיות נבחרות: מעמדה של תניה חוזית בהסכם הקובעת כי עובד יעבוד בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי - הסכמי עבודה רבים מגדירים את העובד כעובד גלובלי, שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליו, על בסיס ההנחה (במרבית המקרים, המוטעית) שמדובר בתפקיד ניהול או בעבודה שתנאיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח. הגדרה כזו בלבד אין בה כדי להסיר את תחולתו של החוק מעל ההסכם. הגדרת תפקיד ניהול איננה תלויה בתוארו הרשמי או התקני של העובד בהסכם, אלא בתפקיד שהעובד מבצע, בסמכויותיו בפועל, וביחסיו עם הנהלת המפעל. המדיניות המנחה בפסיקה פירשה את החריגים בחוק בצמצום, כך שפחות עובדים יוצאו מתחולתו של החוק, ויותר עובדים ייהנו מההגנות שהחוק מעניק. מדיניות זו נותנת ביטוי לתכלית החוק, אשר נועד להגביל את שעות העבודה כדי להגן על כבודו של מי שמבצע עבודה, וקידום איכות חייו, באופן שתוחמים את יום העבודה, ובכך מגדירים את שעות הפנאי. כך גם מונעים מהמעסיק לנצל עובד באופן בלתי מוגבל. (למשל: ע"ע 300271/98 טפקו - ייצור מערכות בקרת אנרגיה ומתקנים לשמירת איכות הסביבה בע"מ נ' מנחם טל, פד"ע ל"ה 703). בנוגע להגדרת תפקיד כתפקיד ניהול או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, נקבע בפסיקה כי כל יחסי עבודה במהותם דורשים אמון ומהימנות בין עובד למעסיק, אולם כדי להיכנס לגדר החריג שבחוק יש צורך במידה מיוחדת של אמון אישי (ר' פסק דין טפקו הנ"ל). בית הדין פירט את הסממנים למונח "מנהל": בעל סמכויות לארגן את פעולות המפעל, כולל מתן הוראות לעובדים אחרים ופיקוח על עבודתם; תפקיד שיש בו חופש פעולה ועצמאות; מעמד בכיר במבנה החברה; שכר של מנהל ולא של עובד. כלומר, מנהל הוא מי שקובע את מדיניות הנהלת המפעל, מיישם את החלטות ההנהלה ומביאן לכלל ביצוע, וכן מי שיש לו שיקול דעת עצמאי בביצוע מדיניות ההנהלה ובהתאמתה למציאות המשתנה. "תפקיד ניהול" אינו כולל תפקיד של עובד, המבצע את מדיניות הנהלת המפעל על ידי החלטות ופעולות הבאות במסגרת אותה מדיניות, אם אלה אינן מחייבות שיקול דעת עצמאי ואינן מחוץ למסגרת המדיניות הקבועה, שכן יש הבדל בין עבודה אחראית וקשה לעבודת ניהול (דב"ע מט/7-2 מישל רבות נ' הורמן שירותי אחזקה (אילת) בע"מ, פד"ע כא 117). לעניין עובד בעבודה שתנאיה אינם מאפשרים למעסיק פיקוח על שעות העבודה שלו, נקבע בפסיקה כי החוק מתייחס לעצם האפשרות לפקח על עבודתו של העובד, ולא אם היה פיקוח למעשה. כלומר, השאלה היא האם תנאי העבודה ונסיבותיה איפשרו פיקוח על שעות העבודה והמנוחה, ולא האם למעסיק היה למעשה פיקוח על שעות העבודה והמנוחה. כמו כן, לא די בפיקוח על תחילת העבודה ועל סיומה, מקום שלא ניתן לפקח על שעות המנוחה (דב"ע 3-237/97 עזרא שמואלי ואח' נ' מדינת ישראל-רשות השידור). משך שבוע העבודה - סעיף 3 לחוק וצו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה אמנם על פי סעיף 3 לחוק, שבוע עבודה לא יעלה על 45 שעות עבודה, אולם החל מיום 1.4.2018 יקוצר שבוע העבודה ל- 42 שעות עבודה, עפ"י צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק(*). קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות עבודה שבועיות חל על כל העובדים והמעסיקים במשק, למעט: א.   מי שהחוק אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור. ב.   רופאים שחלים לגביהם הסכמים קיבוציים, הכוללים הוראות לעניין שעות עבודה. ג.    נוסף על כך, צו ההרחבה כולו לא יחול על עובדים שלגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים ועל מעסיקיהם, ועל עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם ועל מעסיקיהם. ד.    לגבי נוער, על פי חוק עבודת נוער, התשי"ג 1953 - לא יועסק נער יותר מ-40 שעות עבודה בשבוע. בעבודה בלולנות וברפתנות, הותקנו תקנות שלפיהן יום עבודה / שבוע העבודה ארוכים יותר, עפ"י הקבוע באותן תקנות ספציפיות. שעות נוספות - סעיפים 1 ו-10 לחוק, וההיתר שהוצא מכוח סעיף 11 לחוק א.   סעיף 1 לחוק מגדיר: ●         שעות עבודה = הזמן שבו עומד עובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואוויר, חוץ מהפסקות שבהן מחויב מעסיק עפ"י החוק. ●         עבודת לילה = עבודה ששעתיים ממנה לפחות הן בתחום השעות שבין 22:00 ל-06:00. ●         שעות נוספות = שעות עבודה העודפות על התחום שנקבע ליום עבודה / לשבוע עבודה. ●         י ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קורס דיני עבודה - כל עובד
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית