אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1173 - 17/07/2018

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

26.6.2018

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
היעדרות עובד בתשעה באב

עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעסיק כקבוע בחוק חופשה שנתית.

להתייחסותה של עו"ד דנה להב – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
ההסתדרות ומנורה מבטחים: הסכם לשיפור החיסכון הפנסיוני למשתכרי שכר המינימום

ביום 24.6.2018 פרסמה ההסתדרות הודעה בעניין הסכם חדש שנחתם בין ההסתדרות לבין חברת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. הסכם ההבנות שנחתם קובע הפחתה של תקרת דמי הניהול לאוכלוסיית המבוטחים בשכר נמוך, כך שדמי הניהול הנגבים מהם לא יעלו על 3% מדמי הגמולים המופקדים ו-0.25% מהיתרה הצבורה.

לחוזר ההסתדרות במלואו – לחץ כאן
 
עדכון קצובת ההבראה לשנת 2018

ביום 2.7.2018 פרסם יו"ר ההסתדרות חוזר בעניין עדכון קצובת ההבראה לשנת 2018. בהתאם לחוזר, תעריף יום ההבראה במגזר הציבורי יעלה ל- 426 ש"ח ובמגזר הפרטי תעריף יום ההבראה יוותר ללא שינוי, 378 ש"ח ליום.

לחוזר ההסתדרות במלואו – לחץ כאן
 
משרד העבודה והרווחה יצא למבצע בטיחות באתרי בנייה בטירת הכרמל: במהלך המבצע נדגמו שלושה אתרי בנייה ובכולם ניתנו צווי בטיחות גורפים לאיסור המשך העבודה

ביום 25.6.2018 פרסם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הודעה לפיה משרד העבודה יצא למבצע בטיחות באתרי בנייה. במסגרת הפעילות איתרו צוותי הפיקוח ליקויים הנוגעים לגידורים לא תקינים, ליקויי חשמל מסכני חיים, פיגומים אשר נבנו באופן אשר מעמיד בסכנה חמורה את יציבותם והפעלת עגורני צריח סמוכים זה לזה באופן אשר מכניסם לתחום של חפיפת עגורנים וזאת ללא שימוש באתתים בעלי הסמכה וללא נוהל מתאים כנדרש . בכל האתרים נמצאו גם פערים משמעותיים בכל הנוגע להדרכת עובדים וניהול הבטיחות בכלל באתרים.

לחוזר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
מילוי טופס הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתו ללא חתימת העובד, מפחית ממשקלו הראייתי

עבד אשר עבד כמפנה אשפה בחברה קבלנית הנותנת שירותי פינוי אשפה לעירייה במשך כ- 6 שנים עד שהחליט לסיים עבודתו והתפטר מחמת הרעה מוחשית. העובד לא דרש סעד בגין הרעה מוחשית חרף עדויות שהיו בעניין ולפיכך סוגיה זו לא נדונה. העובד תבע פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקתו, פיצוי בגין אי עריכת תלושי שכר תקינים, הפרשי שכר, גמול שעות נוספות דמי נסיעה ופדיון חופשה. בית הדין האזורי דחה את מרבית רכיבי תביעת העובד בכפוף לקביעות הבאות: העובד טען כי לא נמסרה לו כל הודעה בדבר תנאי העסקתו וכי המסמך אותו הציגה המעסיקה הינו מסמך לא חתום אשר הוצג בתיק המשפטי רק לצורך הגנה מטעם המעסיקה. המעסיקה טענה כי המסמך נמסר לעובד מתחילת העסקה אך הוא סרב לחתום. נקבע כי הגם שחוק הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתו אינו מחייב חתימת עובד על הטופס, הרי שאי חתימה על הטופס מפחית ממשקלו הראייתי. לפיכך, המעסיקה נדרשה לתשלום פיצוי ע"ס 2500 ש"ח לעובד בגין הפרת הוראות חוק ההודעה לעובד. יחד עם זאת, המעסיקה זכתה לקזז מכל חבות כלפי העובד את הפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, מצדו של העובד וכן העובד נדרש לשאת בהוצאות המעסיקה (סע"ש 27193-09-15, נועם שהרבני נ' גרשון שרותי מנוף בע"מ, מיום 18/03/18).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
האם המעסיק מחויב לבצע שימוע כשמדובר במשרת אמון?

העובד עבד כיועץ בכיר במשרת אמון במשרד התקשורת בחוזה מיוחד. לעובד נמסר מכתב סיום העסקה שהוכן לו מראש, תוך מתן חלף הודעה מוקדמת בת חודש. העובד תבע פיצוי בגין פיטורים שלא כדין מאחר שלא קיבל זכות טיעון בטרם פיטוריו. המעסיקה טענה, בין היתר כי בשל העובדה שהעובד הועסק במשרת אמון, הדינים החלים על העסקתו שונים במהותם מאלה החלים על עובדי המדינה האחרים. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי העסקה במתכונת של משרת אמון אינה פוטרת את המדינה מקיום חובותיה שבדין, בתום לב ובהגינות ולפיכך, היה עליה לקיים שימוע ולתת לעובד זכות טיעון טרם סיום היחסים על אף שהיה מוגדר במשרת אמון.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שירן אוחיון – לחץ כאן
 
שיקולים שעל המעסיק לשקול לפני הארכת העסקתו של עובד שהגיע לגיל פרישה

עובד שעבד במשך 23 שנים במעסיקה וכאשר הגיע לגיל פרישה נחתם איתו חוזה אישי והוא המשיך להיות מועסק. לאחר כשנתיים זומן העובד לשימוע, ניתנה לו הודעה מוקדמת של חצי שנה ולאחר מכן הוא פוטר. העובד תבע בטענה שפוטר שלא כדין תוך אפליה על בסיס גיל. המעסיקה טענה שהפיטורין נבעו משיקולים כספיים ואחרים של החברה. בית הדין חזר על ההלכה שנקבעה בבג"ץ לפיה אין חובה קוגנטית להוציא עובד לגמלאות עם הגיעו לגיל פרישת החובה הקבוע בחוק וניתן להאריך את העסקתו. בית הדין פירט את השיקולים שעל המעסיק לשקול לפני החלטה האם להאריך העסקתו של עובד שהגיע לגיל פרישה. נקבע כי בנסיבות המקרה הספציפי אין פגם בכך שגברו השיקולים המערכתיים והכספיים של המעסיקה שלא להאריך את העסקת העובד וכי העובד לא הוכיח שפוטר בשל אפליה אסורה (סע"ש 13803-01-16, משה משעול נ' ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, מיום 29.8.17).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ענבל פאיגנבוים – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון מקיף במיסוי שכירים
יום העיון מוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום המיסים, בכל הקשור לעובדים שכירים. סקירות מקיפות של הטבות המס, הזיכויים והניכויים, תיאומי מס, מיסוי עובדים שנשלחים לחו"ל והוצאות מוכרות לשכירים הגישים דוחות. הנגשת סעיפי הפקודה והוראותיה לציבור חשבי שכר, מעסיקים, מנהלי חשבונות, רואי חשבון ויועצי מס. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד בנושאי: חוק שעות עבודה ומנוחה, הגברת האכיפה ותלוש השכר
דיני העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד ביחסי עבודה בכל המגזרים במשק הישראלי. חשיבותם של חוקי העבודה נעוצה, בראש ובראשונה, בחובת המעסיקים בהקפדה על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם לעובדים. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומגנוני הסדרה ואכיפה ייחודיים, שמטרתם להגן על עובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם.
ביטקוין ומטבעות דיגיטאליים
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בעולמנו החדש - עולם המטבעות הדיגיטליים. סקירות מקיפות לגבי הדין בישראל, היכרות עם הביטקוין ועולם המטבעות הדיגיטליים, פתרונות טכנולוגיים לחשובי ודיווחי מס, סוגיות מיסוי לרואי חשבון ומייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
יום עיון למנהלות לשכה ולבעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים
המשמעות של ניהול לשכת המנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת, מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת - ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. המשימה קשה תמיד אך קשה שבעתיים בימים של סוף שנה ותחילת שנה. נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית את המשרד או את הלשכה בארגונים ובתאגידים במדינת ישראל.
סודות הגבייה האפקטיבית 2018
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, ותוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
קורס דיני עבודה
זו שנה שנייה ברציפות בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית והחלטות מיסוי המשליכות על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתה לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהן במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות וריענון הידע הקיים גם למי שיש ידע במע"מ. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאת חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית