אישור
דף הבית > חשבפדיה > עובד שטחים
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

כינוי לעובדים ערבים, תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה, המועסקים בשטחי ישראל ע"י מעסיקים ישראלים. העסקתם של עובדי שטחים בישראל מותרת בתנאי שנשלחו לעבודה באמצעות לשכת התעסוקה.

תשלום שכרם של עובדי שטחים אינו מבוצע ישירות על ידי המעביד, אלא באמצעות מדור התשלומים (מת"ש) של שירות התעסוקה.

חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הנם בעלי תחולה טריטוריאלית, והם חלים על כל "עובד" בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית.

החוקים במשפט העבודה המקנים זכויות לעובדים נוקטים במונח "עובד", ואינם מבחינים בין עובד שטחים לבין עובד אזרח/תושב ישראל.

לפיכך, עובדי שטחים העובדים בישראל, ומועסקים על ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת וכיו"ב.

כאמור, תשלום שכרם של עובדי שטחים מתבצע ע"י מדור התשלומים. על המעביד להעביר לשירות התעסוקה את שכר העובד (ברוטו), ושירות התעסוקה משלם לעובד את שכרו, לאחר שהוא מנכה ממנו את הניכויים הנדרשים: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, קרן פנסיה, מס ארגון וביטוח בריאות.

 

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא עובד שטחים לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד