אישור
כל עובד - הנדון: יום הבחירות לרשויות המקומיות במקום העבודה – 30.10.2018
דף הבית > הנדון: יום הבחירות לרשויות המקומיות במקום העבודה – 30.10.2018
הנדון: יום הבחירות לרשויות המקומיות במקום העבודה – 30.10.2018
תקציר
אבקש לעדכנכם כי יום הבחירות למועצות האזוריות, העיריות והמועצות המקומיות, אשר יתקיים ביום שלישי, 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט, מוגדר על פי החוק כיום שבתון. השבתון יחול בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותן רשויות, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון. יחד עם זאת, שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים שקבע שר הפנים (ראו פירוט בנספח א' המצ"ב) יפעלו ביום זה במתכונת המפורטת בנספח א'. אבקש להדגיש כי בכל מקרה של עבודה ביום הבחירות, צריך המעסיק לאפשר לעובדים להצביע. שכר עבודה ביום הבחירות עובד אשר אינו עובד ביום הבחירות, זכאי לתשלום שכר עבודה עבור יום הבחירות, בהתאם לסעיף 97ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה-1965.(1) עובד אשר מועסק בפועל ביום הבחירות זכאי לתגמול בשיעור של 200% משכרו. לחלופין, ניתן לשלם לו שכר רגיל ובנוסף שעות/יום חופשה תמורת שעות/יו ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית